Обявление на Проект на ПУП-ИПР за УПИ I „за ФЕЦ и производствени дейности“, кв. 114 по плана на гр. Ихтиман

Изх.№ Юл-93/03.04.2024 г.

                    ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

 

ОТНОСНО: ОБЯВЛЕНИЕ на Проект на Подробен устройствен план – изменение план за регулация/ПУП-ИПР/ за УПИ I „за ФЕЦ и производствени дейности“, кв. 114 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. Софийска – разделяне на два нови урегулирани имота – УПИ I „за ФЕЦ и производствени дейности„ и УПИ III „за производствени дейности“, кв. 114 и образуване на нова улична регулация с о. т.337 б, о. т. 337 в, о. т. 337 г и о. т. 337 д.

Община Ихтиман на основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и във връзка с чл. 61 от АПК обявява и съобщава на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗУТ, че със Заявление с вх. № Юл-93/01.04.2024 г. от „РЕОР 88 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е внесен Проект на Подробен устройствен план – изменение план за регулация/ПУП-ИПР/ за УПИ I „за ФЕЦ и производствени дейности“, кв. 114 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. Софийска – разделяне на два нови урегулирани имота – УПИ I „за ФЕЦ и производствени дейности„ и УПИ III „за производствени дейности“, кв. 114 и образуване на нова улична регулация с о. т.337 б, о. т. 337 в, о. т. 337 г и о. т. 337 д.

Нов УПИ I „за ФЕЦ и производствени дейности“, кв. 114 е с площ 59564 кв. м.

Нов УПИ III „за производствени дейности“, кв. 114 е с площ 19284 кв. м.

Проектирана е улица, която тръгва от южния край на улица  о.т.336а-а.т.337а и продължава на запад – нови о.т.337б, о.т.337в, о.т. 337г и о.т.337д до достигане на УПИ I, кв. 114 от южната му страна.

Не се предвижда промяна на параметрите на застрояване.

Проектът за ПУП-ИРП се намират в дирекция „Специализирана администрация“, отдел „Архитектура и строителство“ в сградата на техническа служба на община Ихтиман и можете да го разгледате в приемно време: понеделник и четвъртък от 9:00ч – 12:00ч и от 13:00ч – 16:00 ч.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНА ИХТИМАН