Заповед №345 / 28.03.2024 г. за разрешение изработването на ПУП-ПЗ по чл. 124а от ЗУТ за ПИ 04892.41.1, земл. с. Боерица, общ. Ихтиман

Заповед