Обявление до всички заинтересовани на Заповед № 349/29.03.2024г. на Кмета на община Ихтиман за одобрен Проект за подробен устройствен план – изменение на дворищно регулационните граници по имотни в обхвата на кв. 16 по плана на с. Мирово, общ. Ихтиман

Обявление

Приложения