Заповед № 347/28.03.2024г. на Кмета на община Ихтиман за допускане изработването на Проект ПУП-ИПР в обхвата на кв. 21 по плана на с. Селянин, общ. Ихтиман

Заповед