Заповед № 339 / 27.03.2024 г. за разрешение изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – Изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за за УПИ IV-606, V-606 и XXV-606 в кв. 191a по кадастралния и регулационен план на гр. Ихтиман

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ и по повод на заявление с вх.№ Гр-745/18.03.2024 г., подадено от Емилия Йорданова Митева, Анелия Йорданова Михова, Анета Величкова Петрова и Ивайло Георгиев Митев с приложено Задание изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – Изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за УПИ IV-606, V-606 и XXV-606 в кв. 191a по кадастралния и регулационен план на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. Софийска

Р А З Р Е Ш А В А М : 

Изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – Изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за за УПИ IV-606, V-606 и XXV-606 в кв. 191a по кадастралния и регулационен план на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. Софийска, във връзка с прилагане § 8 от ПР към ЗУТ и промяна на регулационните линии – обособяване на два нови УПИ XXVII-606 и УПИ XXVIII-606, кв. 191а по плана на гр. Ихтиман. Новообразуван УПИ XXVII-606, кв. 191а е с площ 1247 кв. м. Новообразуван УПИ XXVIII-606, кв. 191а е с площ 682 кв. м. Границата между УПИ III-608 и УПИ IV-606, кв.191а по плана на гр. Ихтиман се изменя по имотна.

Проектът за изменение на ПУП – ИПР да се изработи съгласно приложената скица предложение от заявителя на основание чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП – ИПР да се изработи еднофазно на основание чл.126, ал.5 от ЗУТ от правоспособно проектанти.

Да се спазят изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове.

На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ спирам прилагането на действащия устройствен план в определения с настоящата заповед обхват.

Определям срок от шест месеца от датата на съобщаването на настоящата заповед на заявителя за внасяне на проекта за изменение на подробния устройствен план. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Проектът на ПУП- ИПР да бъде внесен за разглеждане от Общински експертен съвет и одобрен съгласно чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

……………П………………

КАЛОЯН ИЛИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН