ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ГР. ИХТИМАН

ОБЩИНА ИХТИМАН

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ГР. ИХТИМАН

 

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания :

  1. Да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ , специалност „История и археология“
  2. Да имат най-малко 3 години професионален опит в съответното направление
  3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани

 

Необходими документи за участие:

  1. Заявление за участие – по образец
  2. Автобиография
  3. Документи за придобито образование
  4. Свидетелство за съдимост
  5. Концепция за дейността и развитието на Исторически музей – Ихтиман за период от 5 години ( подобро разработена за първата година), в седем екземпляра, подписани от кандидата.

 

Краен срок за подаване на документите е 28.04.2024година – в сградата на общинската администрация, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 – деловодство ( в запечатен плик, на който се отбелязва вх.№, дата и час на постъпване).