Обявление до всички заинтересовани на Проект на ПУП-ИПЗ на УПИ IV-2958, к 84 по плана на гр. Ихтиман

Обява