Обявление на Проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ II, кв.148 по плана на гр. Ихтиман

Обявление