Заповед № 321/21.03.2024г. на Кмета на Община Ихтиман за одобрение на Проект за подробен устройствен план – изменение на кадастрален план по отношение на ПИ 60, ПИ 61 и ПИ 62, кв. 1 по плана на Любница, общ. Ихтиман

ЗаповедЗаповед