Обявление на заповед №307 / 22.03.2024 г. за одобряване на Проект за ПУП-ПРЗ / план за регулация и застрояване /  в обхвата на ПИ 81253.62 .829  по КККР на с. Черньово, общ. Ихтиман

Изх.№Гр-260/22.03.2024.г

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

 

Срок на уведомление – 14 дни

Публикация:22.03.2024 г.

Дата на отпубликуване : 08.04.2024 г.

Относно: заявление с вх. №Гр-260 /30.01.2024г. от Георги Николаев Велев за разглеждане и одобряване на проект за ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ 81253.62 .829  по КККР на с. Черньово, общ. Ихтиман

На основание чл.18а, ал.10 от АПК, чл.26, ал.1 от АПК , чл.61, ал.1 от АПК  и чл.131 от ЗУТ,  съобщаваме на заинтересованите лица,  че по реда на чл.129, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед №307/20.03.2024г. на Кмета на Община Ихтиман за одобряване на  проект за ПУП-ПРЗ / план за регулация и застрояване /  в обхвата на ПИ 81253.62 .829  по КККР на с. Черньово , местност Къра с площ от 13844кв.м. с трайно предназначението на територията Земеделска, НТП-пасище, от който се образуват  поземлени имоти с проектни идентификатори , както следва:

– ПИ  с проектен  идентификатор 81253.62.849 с площ 608кв.м.,

– ПИ  с проектен  идентификатор 81253.62.848 с площ 626кв.м

– ПИ  с проектен  идентификатор 81253.62.847 с площ 747кв.м.

– ПИ с проектен  идентификатор  81253.62.846 с площ 683кв.м.

-ПИ  с проектен  идентификатор 81253.62.845 с площ 505кв.м.

-ПИ  с проектен  идентификатор 81253.62.844 с площ 841кв.м.

-ПИ с проектен  идентификатор 81253.62.843 с площ 968кв.м.

-ПИ с проектен  идентификатор 81253.62.842 с площ 455кв.м.

-ПИ  с проектен  идентификатор 81253.62.841 с площ 1848кв.м.

-ПИ  с проектен  идентификатор 81253.62.840 с площ 846кв.м.

-ПИ  с проектен  идентификатор 81253.62.839 с площ 976кв.м.

-ПИ  с проектен  идентификатор 81253.62.838 с площ 895кв.м.

-ПИ  с проектен  идентификатор 81253.62.837 с площ 875кв.м.

-ПИ  с проектен  идентификатор 81253.62.836 с площ 817кв.м.

-ПИ  с проектен  идентификатор 81253.62.835 с площ 874кв.м. 

-ПИ  с проектен  идентификатор 81253.62.834 с площ 677кв.м.

ПИ  с проектен  идентификатор 81253.62.833 с площ 603кв.м.

 

С проекта за ПУП-ПР се  предвижда обособяване на  16 броя урегулирани поземлени имота с лица и площи отговарящи на условията на чл. 19 от ЗУТ. За достъп до част от новопроектираните имоти е предвидена задънена улица с дължина 100м. и ширина 6м. За осем броя имота, за достъп служи прилежащата улица от регулационния план на селото. Обособява се нов квартал кв. 57. Новообразуваните урегулирани поземлени имоти са : УПИ I-833 с 603км.м., , УПИ II-834 с 677кв.м., ,  УПИ III-835с 874кв.м,  ,УПИ IV-836 с 817кв.м., УПИ V-837 с 874кв.м., УПИ VI-838 с 895кв.м.,УПИ VII-839 с 976кв.м., УПИ VIII-840 с 846кв.м. ,УПИ IХ-841 с 1848кв.м.,  УПИ Х-842 с 455кв.м.с , УПИ ХI-843 с 968кв.м., УПИ ХII-844 с 841кв.м.,   УПИ ХIII-845 с 505кв.м, УПИ ХIV-846 с 683кв.м., УПИ ХV-847 с 747кв.м., и УПИ ХVI-848 с 626 кв.м.

С проекта за ПУП-ПЗ се  предвижда се  предвижда промяна предназначението на поземлените имоти от земеделска земя за ”Жилищно строителство”. Съгласно ОУП-с. зоната в която попада парцела има следните показатели: Устройствена зона Жм, кота корниз до 10м, плътност на застрояване до 40%, кинт 1,  мин 40% озеленяване.  Предвижда се изграждането на жилищни сгради на два етажа с кота корниз до 10м. Застрояването ще е свободно. Паркирането на автомобили ще се извършва вътре в имота.

дата на публикуване на интернет страницата на Община Ихтиман: 22.03.2024г.

дата на поставяне на таблото в сградата на Община Ихтиман : 22.03.2024г.

дата на поставяне на таблото в сградата на Техническа служба : 22.03.2024г.

дата на поставяне на таблото в сградата на кметство с. Черньово: 22.03.2024г.

дата на сваляне  от таблата  : 08.04.2024г.

 

ОТ ОБЩИНА ИХТИМАН