Заповед №285/18.03.2024 г. за разрешение изработването на ПУП-ИПР за УПИ I „за ФЕЦ и производствени дейности“, кв. 114 по плана на гр. Ихтиман

ЗаповедЗаповед