Обявление на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) – образуване на УПИ XIV-2171, кв. 211 по плана на гр. Ихтиман

Изх.№ Гр-3680/20.03.2024 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

ОТНОСНО: ОБЯВЛЕНИЕ на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) – образуване на УПИ XIV-2171, кв. 211 по плана на
гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. Софийска с отреждане за „Жм и обществено обслужване“

Община Ихтиман на основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и във връзка с чл. 61 от АПК обявява и съобщава на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗУТ, че със заявление вх. № Гр-3680/05.12.2022 г. от Н.Н.А. е внесен Проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) – образуване на УПИ XIV-2171, кв. 211 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. Софийска с отреждане за „Жм и обществено обслужване“

Проектът за изменение на плана за застрояване за новообразуван УПИ XIV-2171, кв. 211 по плана на гр. Ихтиман е изготвен въз основа на Заповед за допускане до ПУП-ИПЗ и задание на възложителите с цел изменение на дворищно-регулационните граници между УПИ IX-2171, УПИ VIII-2171, УПИ VII-2171, УПИ VI-2171 и УПИ X-2171, като се обединят в един урегулиран поземлен имот XIV-2171 с ново отреждане за „Жм и обществено обслужване“.

Предвижда се застрояване, което да удовлетворява нормите и параметрите определение с Общия устройствен план на община Ихтиман, за съответната устройствена зона „Жилищна зона с пробладаващо нискоетажно застрояване“ (Жм). За УПИ XIV-2171 “За жилищно строителство и обществено обслужване“, кв. 211 са предвидени следните параметри на застрояване:

Максимална плътност на застрояване – до 40%;

Плътност на озеленяване – над 40%;

Максимална височина на застрояване – до 10 м;

Максимален Кинт – до 1,2.

Площта на новообразуван УПИ XIV-2171, кв. 211 по плана на гр. Ихтиман е 2308 кв. м.

Проектът за ПУП-ИПЗ се намират в дирекция „Специализирана администрация“, отдел „Архитектура и строителство“ в сградата на техническа служба на община Ихтиман и можете да го разгледате в приемно време: понеделник и четвъртък от 9:00ч – 12:00ч и от 13:00ч – 16:00 ч.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация.

          

ОТ ОБЩИНА ИХТИМАН