Съобщение във връзка с разпоредбите на чл. 111 от Закона за горите и снабдяването на дърва за огрев за местното население за отоплителен сезон 2024 – 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 111 от Закона за горите и снабдяването на дърва за огрев за местното население за отоплителен сезон 2024 – 2025 г.,

Ви уведомяваме, че заявления за дърва се подават в срок от 01.02.2024 г. до 31.03.2024 г., както следва:

  • за жители на гр. Ихтиман в сградата на Общинско горско предприятие Ихтиман с адрес пл. Съединение № 9
  • за жители на селата в община Ихтиман при кметовете и кметските наместници на съответното населено място

 

Във връзка със снабдяването с дърва за огрев, за предстоящия отоплителен сезон, напомняме на всички потребители, че:

  • При получаване на дървесина следва да Ви бъде предоставен оригинал на превозен билет;
  • Превозният билет удостоверява законния произход на описаната в него дървесина, когато същата се намира на посоченото в билета място на доставка.;
  • Необходимо е описаните в превозните билети реквизити (адрес, получател, вид и количество дървесина) да съответстват с Вашите данни и доставената Ви дървесина;
  • Превозният билет се съхранява до окончателната преработка на дървесината, но за срок не по-малък от три години;
  • Достоверността на превозните билети, може да бъде установена, чрез електронен адрес: tickets.iag.bgили на ел. адрес: www.iag.bg, модул „Регистри“, раздел „Превозни билети“;

В случай на установени несъответствия и/или при наличие на съмнения за нерегламентирани действия с дървесина, Ви молим да подавате сигнали на единен европейски номер 112, с цел извършването на своевременна проверка от компетентни длъжностни лица в структурите на Изпълнителна агенция по горите.