Съобщение на основание чл.26, ал.4 изр. 2 от Закона за нормативните актове относно публикувани проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ихтиман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На основание чл.26, ал.4 изр. 2 от Закона за нормативните актове, „Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.“. С оглед на горното в 30 дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на общински съвет – Ихтиман,/ считано от 21.02.2024 г./, на заинтересованите лица се предоставя възможност да представят предложения и становища, относно публикуваният проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ихтиман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на електронната поща: obshtina_ihtiman@mail.bg или в деловодството на общинския съвет на адрес: гр. Ихтиман бул. „Цар Освободител“ № 123 от 8:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

 

Мотиви към проекта за изменение на

Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ихтиман, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация

/съгл. Изискванията на чл. 28 ал.2 от ЗНА/

I. Причините които налагат изменението са следните: Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 46, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ихтиман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, съобразно тяхната компетентност и изразяват становища по тях, в определения ред от правилника.

Така предложеният проект е обявен за разглеждане, поради законови промени в действащото българско законодателство и прецизиране на разпоредбите необходими за нормалното функциониране на Общински съвет – Ихтиман. Правилника е съобразен с актуалното действащо законодателство.

II. Мотиви за изменението и допълнението саПо – добра предварителна информираност на всички общински съветници по постъпилите за разглеждане материали в общинския съвет, преди изготвянето на поканата и проекта за дневен ред на заседанието на съвета, определяне на възнаграждения съобразно бюджета на Община Ихтиман.

III. Цели които си поставя: Осигуряване на по – голяма гласност на въпросите които предстоят за разглеждане и осигуряване възможност на всички общински съветници, при желание от тяхна страна, да уведомят предварително своите избиратели и вземат предвид тяхното мнение по предлаганите проекти за решения.

IV. Очаквани резултати от прилагането:Подобряване работата на общинските съветници и предоставяне на възможност, за изразяване на предварително становище, предложение и/или  мнение  по проекторешенията, които предстоят да бъдат разгледани и приети на заседанието на общинския съвет.

V. Финансови и други средства необходими за прилагането на  предлаганите изменения и допълнения: За прилагане на правилника са необходими финансови средства, свързани с изплащането на възнаграждение на Председателя на Общинския съвет и на общинските съветници за работата им на заседание на постоянните комисии и на Общинския съвет. Размера на възнагражденията ще се осигурят в рамките на приетия бюджет за съответната година.

VI. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: Проекта за изменение на ,,Правилника‘‘ съответства на правото на Европейския съюз и българското действащо законодателство, тъй като същият е изготвен и предложен за приемане при спазване на основните принципи заложени в правото на ЕС, като откритост, публичност, прозрачност.

Приложения