Обявление до всички заинтересовани лица на Заповед за одобрение на ПУП-ИПРЗ за с. Пауново, общ. Ихтиман

Обявление