Обявление на Проект за ПУП-ИПРЗ за кв. 140 по плана на гр. Ихтиман

Обявелние