Обявление за проект за ПУП-ИПРЗ за кв. 28 по плана на гр. Ихтиман

Обявление