Филм по проект BG05SFOP001-2.025-0130 „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“