Публикация № 12 по проект BG05SFOP001-2.025-0130, „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“

📈 Възможности за Участие: От Проблеми към Решения? 📈

Защо е толкова значимо да се включим в прилагането на местната политика за подобряване на бизнес средата на община Ихтиман?

  • Това не е просто въпрос на формално участие в процесите на местната политика, а по-скоро принос към създаването на по-добра и стабилна бизнес среда в района.
  • Този обмен на идеи е като катализатор за успешното прилагане на политиката

Когато гражданите и бизнес секторът се включат и участват активно в процеса на прилагане и проследяване на управленски решения, това създава откритост и доверие. Администрацията се приближава в максимална степен до нуждите и предизвикателствата.

Всеки решава дали да бъде отговорен и активен гражданин, който да подобрява своето бъдеще и това на обществото си! Да си неутрален също е избор, който носи своите последствия!

За повече и подробна информация относно методите, които проект BG05SFOP001-2.025-0130 „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“ предлага:

Публикацията е съгласно дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на осведомеността относно възможностите за граждански мониторинг по изпълнението на политиката за подобряване на бизнес средата в община Ихтиман“  във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0130 „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

–––––––––––––––––www.eufunds.bg ––––––––––––––––-

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента – Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.