Публикация № 11 по проект BG05SFOP001-2.025-0130, „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“

EU

🌿 По-Добро Бъдеще: Активно Участие на гражданите и бизнеса в Прилагането на Местната Политика за Подобряване на Бизнес средата 🌿

Гражданската активност и ангажираност в местните политики е двигател за по-добро и устойчиво бъдеще. Създаваме го заедно, с енергия, идеи и вяра в промените.

Необходимо ли е да сме от помощ на местната администрация в Общината с обратна връзка, в частност, по отношение прилагането на политиката за подобряване на бизнес средата?

  • Обратната връзка позволява на гражданите и бизнес сектора да споделят информация с местната администрация и обратно. Това подпомага прозрачността и улеснява разбирането на нуждите и предизвикателствата на общността.
  • Гражданите и бизнес секторът често са първите, които усещат проблемите в бизнес средата. Чрез обратната връзка, те могат да сигнализират за тези проблеми, което дава възможност на администрацията да реагира и да предприеме необходимите мерки за тяхното решаване.
  • Споделянето на обратна връзка позволява на местната администрация да адаптира и коригира политиката за подобряване на бизнес средата, осигурявайки по-ефективни и подходящи решения.
  • Обратната връзка служи като основа за сътрудничество между общността и местната администрация. Това сътрудничество е от съществено значение за създаване на устойчива и взаимодействаща общност.

Необходимо ли е?

За повече и подробна информация относно методите, които проект BG05SFOP001-2.025-0130 „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“ предлага:

 

Публикацията е съгласно дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на осведомеността относно възможностите за граждански мониторинг по изпълнението на политиката за подобряване на бизнес средата в община Ихтиман“  във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0130 „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

–––––––––––––––––www.eufunds.bg ––––––––––––––––-

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента – Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.