Публикация № 10 по проект BG05SFOP001-2.025-0130, „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“

EU

Скъпи граждани и представители на местния бизнес,

В настоящата публикация ще разгледаме още един метод, който проект BG05SFOP001-2.025-0130 „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“  предлага, а именно „Краудсорсинг“.

Какво представлява?

  • Механизъм заимстван от бизнес сектора, който позволява на потребителите да предлагат идеи за подобряване на качеството на продукти и услуги.

Как се предлагат идеи?

  • Най-често това се случва чрез специално изградени за целта Интернет платформи и форуми.

В контекста на настоящия проект и разглежданата местна политика, това на практика,  може да бъде съвременен електронен метод за консултиране с обществеността и бизнеса.

Процеса на функциониране се разделя в 3 етапа:

  1. Очертаване на основните проблеми, свързани с бизнес средата и прилаганите подкрепящи дейности от страна на местната власт.
  2. Получаване на възможността участниците да предложат конкретни идеи за подобрение и справяне с проблемите и т.н.
  3. Оценка на предложенията.

Удобства:

  • Възможност за онлайн гласуване по различните очертани проблеми и за подреждане на предложенията или приоритетите за последващо подобрение или решаване.
  • При прилагане на метода, всеки с достъп до Интернет разполага с възможност да изрази мнението си.

Повече информация по темата и във връзка с проекта:

Публикацията представя малка част от наличните към момента и предлаганите с проекта възможности и форми за такъв тип гражданско участие част от информационна кампания съгласно дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на осведомеността относно възможностите за граждански мониторинг по изпълнението на политиката за подобряване на бизнес средата в община Ихтиман“ във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0130 „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

–––––––––––––––––www.eufunds.bg ––––––––––––––––-

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента – Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.