Публикация № 9 по проект BG05SFOP001-2.025-0130, „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“

EU

🌐 Информирани и Ангажирани Граждани в Местната Политика за Подобряване на Бизнес Средата на община Ихтиман 🌐

В днешния динамичен свят, взаимодействието между гражданите, бизнес сектора и администрацията играе ключова роля в развиването и успешното прилагане на политики и по-специално, на местната политика за подобрение на бизнес средата. Информирани и ангажирани граждани създават основата за устойчиви политики и промени.

Няколко лесни стъпки да бъдем Информирани и Ангажирани граждани, независимо от сферата, в която се намираме:

  1. Търсене на информация:
  • Социални мрежи – сайт на общината, фейсбук страница и др.. интернет канали;
  • Общински бюлетини;
  • Публични събития;
  • На място в общината;
  • И т.н.
  1. Обединяване на Енергия и Ресурси:
  • Когато граждани, бизнес сектор и администрация работят заедно, създават по-добри условия за икономиката нейното развитие, както и за обществото. Обединяването на усилията им дава възможност за ефективно справяне с предизвикателствата при прилагането и реализацията на местната политика.
  1. Участие=ангажиране:
  • Участието например в публични консултации, работни групи, форуми и други, предоставят възможност за директно изразяване на мнения и предложения.

Следете за информация и ресурси, които ще ви позволят да бъдете активни участници в процеса на бизнес промените и в прилагането на политиката за подобряване на бизнес средата в община Ихтиман.

🌐 Информирани и Ангажирани Граждани: Основен Двигател за Подобрение на Бизнес Средата 🌐

Публикацията е съгласно дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на осведомеността относно възможностите за граждански мониторинг по изпълнението на политиката за подобряване на бизнес средата в община Ихтиман“  във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0130 „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

–––––––––––––––––www.eufunds.bg ––––––––––––––––-

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента – Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.