Публикация № 8 по проект BG05SFOP001-2.025-0130, „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“

EU

💬 Защо Гражданската Активност Има Силата да Промени Условията в Бизнес Средата на Община Ихтиман“ 💬

Гражданската активност е не просто право, но и отговорност, задължение! Всяко изразено мнение и всяка предложена идея са стъпки към създаването на по-добро бизнес бъдеще. Всякакъв вид обратна връзка е от съществено значение за местната политика.

Създавайки обществено съзнание за важността на участието, ние осигуряваме по-широко разбиране за проблемите и възможностите за подобрение в бизнес средата.

Когато всички заинтересовани страни се ангажират в процесите на изпълнение, проследяване и контрол на решения и мерки, те стават активни участници във изграждането на управленски инструменти, които отразяват реалните нужди на общността. Обратната връзка във връзка с прилаганите до момента е от съществено значение за подобрението им и за постигане на качествени резултати. Подобренията в бизнес средата създават условия за по-добра работна среда, развитие на образованието, и повишаване на стандартите на живот на обществото.

💡 Заедно, като активни и ангажирани участници, ние създаваме динамична общност, в която гражданската активност и ангажираност, комуникацията и обратната връзка имат силата да развиват и прилагат устойчиви политики в частност политиката за подобряване на бизнес средата на община Ихтиман. Всеки глас има силата да промени бъдещето на нашата общност! 💪

Публикацията е съгласно дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на осведомеността относно възможностите за граждански мониторинг по изпълнението на политиката за подобряване на бизнес средата в община Ихтиман“  във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0130 „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

–––––––––––––––––www.eufunds.bg ––––––––––––––––-

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента – Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.