Проект за правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Ихтиман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската админстрация