Обявление до всички заинтересовани на Проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ XIV-2782, кв. 107 по плана на гр. Ихтиман

Обявление