Обявление на Проект за изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) в обхвата на УПИ XVI-2721, за „трафопост“ в кв. 108 г по плана на гр. Ихтиман, с ново предназначение за „Жилищно строителство“

Обявление