Обявление на заповед за одобрение на ПУП-ПЗ за местност „Валога“, землището на с. Пауново, общ. Ихтиман

Заповед