Заповед №1634/03.11.2023 г. за одобряване на ПУП-П3 на поземлен имот с проектен идентификатор 55600.59.70 и  поземлен имот с проектен идентификатор 55600.59.69, образувани от 55600.59.17, във връзка с промяна предназначението от земеделска земя за „Жилищно строителство“ в землището на с. Пауново, мест. Валога

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление с вх.№Гр-1267/09.05.2023г. от Е. В. В. за разглеждане и одобряване за ПУП-ПЗ във връзка с промяна предназначението на поземлен имот от земеделска земя за „Жилищно строителство“ , поземлен имот с проектен идентификатор 55600.59.70 и  поземлен имот с проектен идентификатор 55600.59.69 попадащ в улична регулация образувани от 55600.59.17 по КККР за землището на с. Пауново, ЕКАТТЕ 55600, общ. Ихтиман ,   и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен на основание Закона за устройство на територията, Наредба №8 от 14 юни 2001 г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (Обн. ДВ. бр. 57 от 26.06.2001 г., изм. ДВ. бр. 68 от 3.08.2004 г., изм. ДВ. бр. 51 от 21.06.2005 г., изм. ДВ. бр. 66 от 25.07.2008 г.), и предоставените документи: Нотариален акт № 145, том: 14, дело: 2926, дата: 06.12.2021, вх. рег. № 3448, издател: Служба по вписванията гр.Ихтиман, заповед№898/27.06.2022г.на Кмета на Община Ихтиман , удостоверение за приет проект  №25-93761-24.03.2023г. на АГКК , писмо с изх.№ 14835-10351/08.11.2022г. на РИОСВ –София, становища  с изх.№ТО-03-32/19.01.2023г. на ЕООД „ВиК“-София , становище на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 3 от 21.06.2023г., заключение № II-2.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ,

О Д О Б Р Я В А М :

Проектът за ПУП-П3 на  поземлен имот с проектен идентификатор 55600.59.70 и  поземлен имот с проектен идентификатор 55600.59.69, образувани от 55600.59.17, във връзка с промяна предназначението от земеделска земя за „Жилищно строителство“ в землището на с. Пауново, мест. Валога. Поземлен имот с проектен идентификатор 55600.59.69 попада в улична регулация.

Предвижда се  застрояване в нормите и параметрите, определени с Общия устройствен план на Община Ихтиман за съответната устройствена зона Жм, в която попада имота.

С проекта за ПУП – ПЗ се предвижда застрояване, което би могло да се разположи до ограничителната линия на застрояване в съответствие с чл.75, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №7/2003 г. на МРРБ за ПНУОВТУЗ при спазване на показателите за застрояване и предвижданията на ОУПО за зоната, в която попада имотът, а именно територии с устройствена категория „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване” (Жм), с показатели: Максимална плътност на застрояване – до 40% Максимален Кинт – до 1,2 Мин. озеленена площ – мин 40% (мин. 50% от тях е с висока дървесна растителност) Максимална височина на застрояване – до 10 м. кота корниз.  Точното местоположение и площ на застрояването ще бъде уточнено с последваща виза за проектиране.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

ДАНИЕЛА ПАНАЙОТОВА   

ВР. ИЗП. ДЛ. КМЕТ

ОБЩИНА  ИХТИМАН

/Решение № 901 на ОбС-Ихтиман от 20.09.2023г./