Обявление на Проект за ПУП-ИПР – премахване на озеленяване от о.т.139 до о.т.141, промяна на уличната регулация и образуване на нови УПИ „За паркинг“, кв. 65 и кв. 65б по плана на гр. Ихтиман

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

ОТНОСНО: ОБЯВЛЕНИЕ на Проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на регулационен план (ПУП-ИПР) – премахване на озеленяване от о.т.139 до о.т.141, промяна на уличната регулация и образуване на нови УПИ „За паркинг“, кв. 65 и кв. 65б по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. Софийска

 

Община Ихтиман на основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и във връзка с чл. 61 от АПК обявява и съобщава на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗУТ, че със Докладна с № 95.00-409/02.11.2023 г. от Д. П., във връзка с Решение №891 на общински съвет- Ихтиман, взето на заседание проведено на 31.08.2023 г. по Протокол
№ 51 е внесен Проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на регулационен план (ПУП-ИРП) – премахване на озеленяване от о.т.139 до о.т.141, промяна на уличната регулация и образуване на нови УПИ „За паркинг“, кв. 65 и кв. 65б по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. Софийска.

Проектът за отпадане на озеленяване в обхвата о.т. 139 до о.т. 41 и образуване на нови УПИ –„За паркинг“, кв. 65 и кв. 65б по кадастралния и регулационен план на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, област София е разработен на основание Решение на Общински съвет – Ихтиман за премахване на озеленяването от о.т. 139 до о.т. 141, промяна на част от уличната регулация и образуване на нови урегулирани поземлени имоти.

Направено е предложение за отпадане на озеленяването в обхвата о.т. 139 до о.т. 141, както и частична промяна на уличната регулация и образуване на нови урегулирани поземлени имоти с отреждане „За паркинг“. В обхвата, за който се предлага отпадане на озеленяването ще се образува нови УПИ с паркоместа към съществуващата болница.

На скицата – проект са отразени исканите промени в урегулираните поземлени имоти.

Изчислени  площи по графика :

Площ на УПИ II-За паркинг- 166 кв. м.

Площ на УПИ XXX- За паркинг – 762 кв. м.

Площ на УПИ XXIX- За паркинг – 807 кв. м.

Проектът за ПУП-ИРП се намират в дирекция „Специализирана администрация“, отдел „Архитектура и строителство“ в сградата на техническа служба на община Ихтиман и можете да го разгледате в приемно време: понеделник и четвъртък от 9:00ч – 12:00ч и от 13:00ч – 16:00 ч.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНА ИХТИМАН