Заповед №1592 / 27.10.2023 за одобрение изменение на кадастрален план – промяна на имотни граници по плана на с. Веринско, общ. Ихтиман

Заповед
Заповед