Заповед №1522 / 12.10.2023 за одобрение изменение на кадастрален план – разделяне на имот по плана на м. „Дренов ръд“, общ. Ихтиман

Заповед Заповед