Заповед №1534 / 16.10.2023 г. за разрешение изработването на проект за ПУП-ПРЗ по плана на с. Черньово, общ. Ихтиман

Заповед