Проект BG05SFOP001-2.025-0130 „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“

Скъпи граждани и представители на бизнеса на територията на община Ихтиман,

Във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0130 „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“ по ОП „Добро управление“, и съгласно дейност 2, Ви каним да се включите в обществено обсъждане, което ще се проведе на 18.10.2023г. от 11:00 часа в Исторически музей, гр. Ихтиман.

Тема на общественото обсъждане ще бъдат предложенията, поместени в Механизъм за участие на гражданите и бизнеса в мониторинга и контрола по прилагане на инструментите на общинската администрация за подобряване на бизнес средата в района. Основната им насоченост е свърана с трайно подобряване на възможностите за активно участие в изпълнението и ефективно проследяване и контрол на действията на местната власт по прилагане политиката за подобряване на бизнес средата в района – от страна на местната общественост и бизнеса.

За участие в събитието не се изисква предварителна регистрация. При необходимост от съдействие и допълнителна информация: тел.: 0882 417 080

За нас е от голямо значение всички заинтересовани страни да се включат!

Очакваме Ви!

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG05SFOP001-2.025-0130 „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента – Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.