Заповед №1455 / 27.09.2023г. за одобряване Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация – ИПР – промяна на УПИ II и УПИ III от кв.54 по плана на с. Вакарел, общ. Ихтиман

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление вх.№ Юл-186/18.05.2023г.  от „Ф. Х“ ООД, чрез пълномощник В. Н. Р. за  разглеждане и одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване – ИПРЗ – промяна на УПИ II и контактен УПИ III от кв.54, по плана на с.Вакарел образуване на нов УПИ II-468 – За ПП, складове, ФЕЦ и трафопост и нов  УПИ III-978 от кв. 54 и ПУП-  ПЗ  за нов УПИ II-468  с отреждане  „За ПП, складове, ФЕЦ и трафопост“в  кв. 54,  с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София , и след като се запознах с нея, установих следното:              

Настоящият проект е изработен съгласно изискванията на Закон за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, както и Закон за кадастъра и имотния регистър и Наредба №РД-02-20-5 от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и на основание Заповед № 1738 от 10.11.2022г. на Кмета на Община Ихтиман за разрешаване. Представен е нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот акт №157, том 7, дело № 1504, вх. Рег.№ 1798 от 11.09.2020г., скица № 972 от 21.09.2021г., Решение № СО-68-ЕО/2023г. на РИОСВ-София.

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 3 от 21.06.2023г., заключение № III-8.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2, т.5  от ЗУТ и чл. 129, ал.2, от ЗУТ

О Д О Б Р Я В А М : 

Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация– ИПР – промяна на УПИ II и УПИ III от кв.54 по плана на с. Вакарел . С проекта  ПУП- ИПР се предвижда  изменение на вътрешна регулационна граница между  УПИ II и УПИ III, като същата бъде поставена по имотните граници на ПИ 468. Образуване на нов  УПИ II-468 „За ПП, складове, ФЕЦ и Трафопост“ от кв.54   с площ от 2411кв.м. и образуване на нов УПИ III-978  от 1791кв.м.

Проекта за ПУП- ПЗ  за нов УПИ II-468 – предвижда отреждане на  УПИ II-468  „За ПП, складове, ФЕЦ и трафопост“ от кв. 54,  с. Вакарел, общ. Ихтиман, в съответствие с устройствената зона , в която попада , с показатели: П застрояване-60%, Кинт – 2,5,  Минимална озеленена площ-20%, начин на застрояване- свободно-е

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

ДАНИЕЛА ПАНАЙОТОВА /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА  ИХТИМАН

/ съгласно решение №901 взето на заседание  на ОбС Ихтиман , проведено на 20.09.2023г. , протокол №52/