Заповед №1425 / 19.09.2023 г. за одобряване на Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 10690.200.13 по КККР на с. Веринско , общ. Ихтиман

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление с вх. №Юл-310/16.08.2023г. от „ПВ Е. И. „ ЕООД   представлявано от В. А. А. за разглеждане и одобряване на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор  10690.200.13 по КККР на с. Веринско , общ. Ихтиман за разделянето му на четири нови поземлени имота с проектни идентификатори 10690.200.717, 10690.200.718, 10690.200.179 , 10690.200.720 , като се промени предназначението  на поземлените имоти  с проектни идентификатори 10690.200.717, 10690.200.718, 10690.200.179 „За фотоволтаична електроцентрала“ , а предназначението на  ПИ с проектен идентификатор 10690.200.720 се промени „За транспортен достъп“,   и след като се запознах с нея, установих следното :

Настоящият проект е изработен на основание Закона за устройство на територията, Наредба №8 от 14 юни 2001 г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (Обн. ДВ. бр. 57 от 26.06.2001 г., изм. ДВ. бр. 68 от 3.08.2004 г., изм. ДВ. бр. 51 от 21.06.2005 г., изм. ДВ. бр. 66 от 25.07.2008 г.), и предоставените документи: документ за собственост- договор за покупко-продажба на недвижим имот вписан в Службата по вписванията с вх. рег.№2514 /27.07.2023г., акт №77, том 11 дело 2229/2023г, скица №15-838140-04.08.2023г.  на служба по ГККК-Софийска област, решение №870/28.07.2023г. , Протокол №50 на ОбС Ихтиман, становища №№ SAP №IB-32-23-15267 , SAP №IB-32-23-15269,  SAP №IB-32-23-15268,    за изготвяне на ПУП-ПЗ с  изх.№ на „ЕРМ Запад“ АД ,  Решение №3-I-4  от протокол 3/16.08.2023г. за предварително съгласуване  за промяна предназначението на поземлен имот на ИАГ, становище с изх.№ 24.00-1903/1/ от 31.08.2023г.  на Булгартрансгаз, Решение №СО-145-ЕО/2023г. на РИОСВ- София.

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 4 от 30.08.2023г., заключение № II-1.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, 

О Д О Б Р Я В А М :

Проектът за ПУП-ПЗ,  предмет на разработката е поземлен имот  с идентификатор 10690.200.13 по КККР на с. Веринско , общ. Ихтиман.  Вид територия-горска,  с начин на трайно ползване- друг вид дървопроизводителна гора , с площ 211 265кв.м. С настоящия проект за ПУП — ПЗ се променя територията в устройствена зона   Предимно производствена с предназначение „За фотоволтаична електроцентрала“ за ПИ с проектни идентификатори 10690.200.717, 10690.200.718, 10690.20.179, а предназначението на поземлен имот с проектен идентификатор 10690.200.720 се променя в  „За транспортен достъп“.

Устройствена зона „Предимно производствена зона“ (Пп), с показатели:

Максимална плътност на застрояване – до 60 %

Максимален Кинт – до 2,5 , Озеленяване -20%

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

КАЛОЯН ИЛИЕВ  /п/

КМЕТ НА

ОБЩИНА  ИХТИМАН