Заповед №1359 / 12.09.2023 г. относно Проект за ПУП-ПЗ на ПИ 10029.271.1006, мест. Газянин Валог, с. Вакарел, общ. Ихтиман

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление с вх.№ Юл-331/24.08.2023г. от „МЕГА ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ЕООД,  представлявано от  управителя Милан Славчов Денков за разглеждане и одобряване на  Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 10029.271.1006, мест. Газянин Валог, с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София, и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен съгласно изискванията на Закон за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и въз основа на предоставените изходни материали и данни: договор за покупко – продажба на недвижим имот от 02.05.2023г., скица  на служба ГКК-Софийска област №15-645130-14.06.2023г., становище на „ЕРМ Запад ЕАД от 30.07.2023г., становище на „ВиК„ ЕООД София с изх.№ ТО-03-303/22.06.2023г., съгласуване ИАГ  с решение №3-I-3 от протокол 3/16.08.2023г., решение №СО-128-ЕО/2023г на РИОСВ –София, писмо с изх.№11343-9167/25.08.2023г на РИОСВ –София, решение №794 на ОСИ от 30.05.2023г. , протокол №48, здравно заключение с изх.№АУ-259-333-1/28.08.2023г. на РЗИ-София Област.

Предмет на разработката е поземлен имот  с идентификатор 10029.271.1006 мест. Газянин Валог, с. Вакарел , вид собственост Частна , вид  територията Горска, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора, с площ 50 000 кв.м.  Проектната разработка предвижда промяна предназначението  на ПИ идентификатор 10029.271.1006 от Горска територия   в за „Производствени дейности“.

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 4 от 30.08.2023г., заключение № II-14.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2, т.5 от ЗУТ и чл. 129, ал.2, от ЗУТ

О Д О Б Р Я В А М :

Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 10029.271.1006, мест. Газянин Валог, с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София.

Проектът за ПУП-ПЗ предвижда промяна предназначението  на ПИ идентификатор 10029.271.1006 от Горска територия   в за  „Производствени дейности“  с показатели: Максимална плътност на застрояване – до 80 % ,  Максимален Кинт – до 2,5, Мин. озеленена площ – мин 20 %, %, с отреждане „За фотоволтаична централа и трафопост“. Площа на поземлен имот 10029.271.1006 е с площ 50 000 кв.м.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

 

КАЛОЯН ИЛИЕВ  /п/

КМЕТ НА

ОБЩИНА  ИХТИМАН