Заповед №1322 / 04.09.2023г. за одобряване на ПУП-ПЗ за поземлен имот  с идентификатор 104892.43.23, м. „Кайоте“, землище Боерица, общ. Ихтиман

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление с вх.№ Юл-271/17.07.2023г. за разглеждане и одобряване на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 04892.43.23, м. „Кайоте„,  землище Боерица, общ. Ихтиман за промяна предназначението от земеделска земя в „Предимно производствена“, с предназначение „За фотоволтаична електроцентрала“.

Настоящият проект е изработен на основание Закона за устройство на територията, Наредба №8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове,  Представени са: документ за собственост №38, т. I, рег.№365, дело №32/2023г., решение №844/30.06.2023г. , Протокол №49 на ОбС Ихтиман, становище №1204956939/21.03.2023г. на „ЕРМ Запад“ АД, становище на „ВиК“ ЕООД-София  с изх.№ ТО-03-381/08.08.2023г., скица №15-111445/02.02.2023г. на служба по ГКК-София област,  Решение № СО-137-ЕО/2023г. на РИОСВ – София.

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 4 от 30.08.2023г., заключение № II-2.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ

О Д О Б Р Я В А М :

Проектът за ПУП-ПЗ за поземлен имот  с идентификатор 104892.43.23, м. „Кайоте„ землище Боерица, общ. Ихтиман  за промяна  на предназначението на територията от Земеделска, с НТП нива, 7 категория, площ 14 639 кв.м., в  територия  „Предимно производствена“, с предназначение „За фотоволтаична електроцентрала“ с показатели на застрояване :

Максимална плътност на застрояване – до 60 0/0

Максимален Кинт – до 2,5

Мин. озеленена площ – мин 20 0/0

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

КАЛОЯН ИЛИЕВ 

КМЕТ НА  /п/

ОБЩИНА  ИХТИМАН

Съгласувал: арх. Тодор Кръстев

главен архитект на Община Ихтиман