Заповед №1321 / 04.09.2023г. за одобряване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 10690.199.163, м. „Шатовия алчак“ по КККР на с. Веринско, общ. Ихтиман

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление с вх.№ Юл-270/17.07.2023г. от „Симеонов и Дерменджиев“ ООД,  представлявано от управителя Л. И. А. за разглеждане и одобряване на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 10690.199.163, м. „Шатовия алчак„ по КККР на с. Веринско, общ. Ихтиман за промяна предназначението от земеделска земя в „Предимно производствена“, с предназначение „За фотоволтаична електроцентрала“.

Настоящият проект е изработен на основание Закона за устройство на територията, Наредба №8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове,  Представени са: нотариален акт №90, т. IV, рег.№4949, дело №592/2020 г., скица № 15-300853-20.03.2023г. на служба по ГКК-Софийска област,  решение №843/30.06.2023г. , Протокол №49 на ОбС Ихтиман, становище №SAP №IB-32-23-15266 на „ЕРМ Запад“ АД, становище на „ВиК“ ЕООД-София  с изх.№ ТО-03-382/08.08.2023г., писмо на „Напоителни системи“ ЕАД-София клон с изх.№569/10.08.2023г.,  съгласуване с Виваком  вх.№ 4101-5706/03.08.2023г., Решение № СО-136-ЕО/2023г. на РИОСВ – София.

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 4 от 30.08.2023г., заключение № II-4.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ

О Д О Б Р Я В А М :

Проектът за ПУП-ПЗ за поземлен имот  с идентификатор 10690.199.163, м. „Шатовия алчак по КККР на с. Веринско, общ. Ихтиман  за промяна  на предназначението на територията от Земеделска, с НТП изоставена орна земя, 9 категория, с площ 57 763 кв.м., в  територия  „Предимно производствена“, с предназначение „За фотоволтаична електроцентрала“ с показатели на застрояване :

Максимална плътност на застрояване – до 60 0/0

Максимален Кинт – до 2,5

Мин. озеленена площ – мин 20 0/0

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

 

КАЛОЯН ИЛИЕВ 

КМЕТ НА

ОБЩИНА  ИХТИМАН

Изготвил: Вяра Иванова

главен специалист „АС“

Съгласувал: арх. Тодор Кръстев

главен архитект на Община Ихтиман