Обявяване на заповед №1318 / 01.09.2023г. за разрешение да се изработи проект за ПУП-ИПР за УПИ III,кв.10,с.Веринско за образуване на 2 нови УПИ

Обявление