Обявление относно издадена Заповед №1303/31.08.2023г. за одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 05390.40.67, мест. Секюрт, земл. Борика, общ Ихтиман

Обявление