Обявление относно издадена Заповед №1306/ 31.08.2023г за одобряване на проект за ПУП-ПЗ за имот 06851.34.56 мест. “Търнова поляна“,  земл  с. Бузяковци , общ. Ихтиман

Изх.№Гр-1869/06.07.2023г./ 

ОБЯВЛЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

Срок на уведомление – 14 дни

Публикация:01.09.2023 г.

Дата на отпубликуване : 14.09.2023 г.

От таблата : 14.09.2023 г. 

Относно: заявление с  вх.№Гр-1869/06.07.2023г. от  А. Д. Е.   за разглеждане и одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ  с  идентификатор 06851.34.56 мест. “Търнова поляна“ , земл  с. Бузяковци, общ. Ихтиман

На основание чл.18а, ал.10 от АПК, чл.26, ал.1 от АПК , чл.61, ал.1 от АПК  и чл.131 от ЗУТ,  съобщаваме на заинтересованите лица,  че по реда на чл.129, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед №1306/ 31.08.2023г за одобряване на проект за ПУП-ПЗ за имот 06851.34.56 мест. “Търнова поляна“,  земл  с. Бузяковци , общ. Ихтиман попадащ в южната част от землището на м. Ръжана, с. Бузяковци с площ 2910 кв. м., вид на територията- земеделска, начин на трайно ползване- нива. Съгласно действащия регулационен план на м. Ръжана имота граничи по югоизточната си граница с улица, част от уличната мрежа на населеното място. Съгласно предвижданията на Общия устройствен плана на община Ихтиман, в частност землището на с. Бузяковци имота попада в устройствена зона за малкоетажно жилищно застрояване (Жм).

С проекта се обособява  поземлен имот, с отреждане „За жилищно строителство“ .

С плана за застрояване за имота се предвижда нискоетажно като характер и свободно като начин застрояване – сграда с височина (Н) до 10 м. Максимално допустимите градоустройствени параметри които се допускат в „Зона за жилищно малкоетажно строителство“ (Жм),: максимална плътност на застрояване 40%, максимален Кинт 1.2, минимална озеленена площ 40%, като минимум 50% от озеленената площ да бъде с висока дървесна растителност.

дата на публикуване на електронната страница на Община Ихтиман :01.09.2023г.

дата на поставяне на таблото в сградата на Община Ихтиман : 01.09.2023г

дата на поставяне на таблото в сградата на Техническа служба : 01.09.2023г

дата на поставяне на таблото в сградата на Кметство Вакарел: 01.09.2023г   

дата на сваляне  от таблата  : 14.09.2023г.

ОТ ОБЩИНА ИХТИМАН