Обявление относно издадена Заповед №1305/31.08.2023г.за одобряване на проект за ПУП-ПЗ и ПУП – ПРЗ относно ПИ в землището на с. Вакарел, общ. Ихтиман

Изх.№Гр-1472/29.05.2023г. 

ОБЯВЛЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Срок на уведомление – 14 дни

Публикация:01.09.2023 г.

Дата на отпубликуване : 14.09.2023 г.

От таблата : 14.09.2023 г.

Относно: заявление с  вх.№ Гр-1472/29.05.2023г. от К. И. К. , И. Н. К ., С. М. Л-С.чрез пълномощник П. К. с пълномощно от 15.11.2022г. за разглеждане и одобряване на ПУП-ПРЗ  обособяване на ПИ 10029.224.20, м.“БАРАЧИЦА“ по КККР на с. Вакарел, EKATTE 10029, общ. Ихтиман, като нов УПИ XII-224.20, кв.24 и отреждането му за жилищно строителство

На основание чл.18а, ал.10 от АПК, чл.26, ал.1 от АПК , чл.61, ал.1 от АПК  и чл.131 от ЗУТ,  съобщаваме на заинтересованите лица,  че по реда на чл.129, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед №1305/31.08.2023г.на Кмета на Община Ихтиман за одобряване на проект за ПУП-ПЗ и ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ във връзка с промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 10029.224.20 от земеделска земя за „Жилищно строителство“. Поземленият имот, предмет на разработката, е с идентификатор 10029.224.20 по КККР за землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, общ. Ихтиман. Намира в местност «Барачица», вид собств. „Частна“, вид територия „Земеделска“, НТП “ Друг вид земеделска земя „, площ 3013 кв. м, стари номера 224020 по КВС на с. Вакарел.

Целта на проекта за ПУП – ПЗ е промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 10029.224.20 от земеделска земя за „Жилищно строителство“, като се предвиди застрояване в нормите и параметрите, определени с Общия устройствен план на Община Ихтиман за съответната устройствена зона Жм, в която попада имота. С настоящия проект за ПУП – ПЗ се предвижда застрояване на три броя жилищни сгради като застрояването, което би могло да се разположи до ограничителната линия на застрояване в съответствие с чл.75, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №7/2003 г. на МРРБ за ПНУОВТУЗ при спазване на показателите за застрояване и предвижданията на ОУПО за зоната, в която попада имотът, а именно територии с устройствена категория „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване” (Жм), с показатели: Максимална плътност на застрояване – до 40% Максимален Кинт – до 1,2 Мин. озеленена площ – мин 40% (мин. 50% от тях е с висока дървесна растителност) Максимална височина на застрояване – до 10 м. кота корниз. Точното местоположение и площ на застрояването ще бъде уточнено с последваща виза за проектиране. Захранването на имота с техническа инфраструктура – ток и вода, ще се извърши в съответствие с предоставените становища от разпределителните дружества – “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. София и “ЧЕЗ Разпределение България” АД

Проекта за ПУП – ПР пред включване на имота в строителните граници на населеното място, като се обособява нов урегулиран имот – УПИ XII-224.20 в кв.24 по плана на мах. Селянин, кметство с. Вакарел, общ. Ихтиман, Площта на урегулирания поземлен имот съвпада с площта на ПИ 10029.549.17, а именно – 3013 кв.м.; Достъпът до имота се осъществява по улица с осови точки от о.т.144 до о.т.145.

 

дата на публикуване на електронната страница на Община Ихтиман :01.09.2023г.

дата на поставяне на таблото в сградата на Община Ихтиман : 01.09.2023г

дата на поставяне на таблото в сградата на Техническа служба : 01.09.2023г

дата на поставяне на таблото в сградата на Кметство Вакарел: 01.09.2023г   

дата на сваляне  от таблата  : 14.09.2023г. 

ОТ ОБЩИНА ИХТИМАН

 

Приложения