Обявление относно издадена Заповед №1304/31.08.2023г. за одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 49450.458.9, мест. Любница, земл. Мухово, общ Ихтиман

Изх.№Юл.254-/04.07.2023г.

 ОБЯВЛЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Срок на уведомление – 14 дни

Публикация:01 .09.2023 г.

Дата на отпубликуване : 14.09.2023 г.

От таблата : 14.09.2023 г.

Относно: заявление с  вх.№ Юл-254/04.07.2023г  от „Юротим“ ООД представлявано от упълномощено лицето П. Т.  П. за разглеждане и одобряване на проект за ПУП-ПЗ  за ПИ с идентификатор 49450.458.9  мест. Любница, земл.Мухово, общ.Ихтиман

На основание чл.18а, ал.10 от АПК, чл.26, ал.1 от АПК , чл.61, ал.1 от АПК  и чл.131 от ЗУТ,  съобщаваме на заинтересованите лица,  че по реда на чл.129, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед №1304/31.08.2023г.на Кмета на Община Ихтиман за одобряване на          проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот  с идентификатор 49450.458.9  мест. Любница ,земл. Мухово за промяна  на предназначението на територията от Земеделска, с НТП Пасище , 10 категория , с площ 20345кв.м.  в за „Чисто производство ФЕЦ и ТП“  , като залегнат в зона Жм /ниско жилищно застрояване / в ОУП Ихтиман  с показатели на застрояване:

Максимална плътност на застрояване – до 40 % ,  Максимален Кинт – до 1,2

Мин. озеленена площ – мин 40 %, Максимална височина на застрояване  до 10м кота корниз

 

дата на публикуване на електронната страница на Община Ихтиман :01.09.2023г.

дата на поставяне на таблото в сградата на Община Ихтиман : 01.09.2023г

дата на поставяне на таблото в сградата на Техническа служба : 01.09.2023г

дата на поставяне на таблото в сградата на Кметство Вакарел: 01.09.2023г   

дата на сваляне  от таблата  : 14.09.2023г.

                                               

ОТ ОБЩИНА ИХТИМАН

Приложения