Обявление №Юл-201/31.08.2023 г. за одобряване на проект за ПУП-ПП за обект ЦВЕУ 2 в ПИ 30.303 за с. Бузяковци, общ. Ихтиман

Обявление Обявление