Обявление относно заявление с вх.№ Гр-1035/13.04.2023 г. за разглеждане и одобряване на проект за ПУП-ПЗ за четири броя жилищни сгради и обслужващ тупик в поземлен имот с идентификатор ПИ 32901.88.2 мест. „Геови върби“, земл. гр. Ихтиман

ОТНОСНО: Постъпило заявление с вх.№ Гр-1035/13.04.2023 г. от Р. Р. Д., чрез пълномощник П. К. за разглеждане и одобряване на проект за ПУП-ПЗ за четири броя жилищни сгради и обслужващ тупик в поземлен имот с идентификатор ПИ 32901.88.2 мест. Геови върби, земл. гр. Ихтиман

Техническа служба при Община Ихтиман във връзка с чл. 61, ал.1 от АПК,
чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, §4 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1281/28.08.2023 г. на кмета на община Ихтиман /ОЕСУТ №3 от 21.06.2023г., закл. № II-1/ е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 32901.88.2 по КККР на землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, общ. Ихтиман. Намира се в местност ” ГЕОВИ ВЪРБИ”, на около 50 м от регулацията на гр. Ихтиман. Данните за имота са следните: вид собств. „Частна“, вид територия „Земеделска”, НТП „Нива ”, площ 2200 кв. м., стар номер 088002 по КВС на гр. Ихтиман.

С проекта за ПУП — ПЗ се променя предназначението на поземлен имот с идентификатор 32901.88.2 от земеделска земя за ”Жилищно строителство”, като се предвиди обособяване на четири имота за малкоетажно застрояване на жилищни сгради и имот за обслужващ път с проектни идентификатори както следва:  проектен ПИ 32901.88.127 , ПИ 32901.88.128, ПИ32901.88. 129,  ПИ 32901.88 130 и ПИ 32901.88.131 /за обслужващ път/

С проект за ПУП — ПЗ се предвижда застрояване, което би могло да се разположи до ограничителната линия на застрояване в съответствие с чл. 75, ал. 1 и ал.2, т.2 от Наредба №7/2003 г. на МРРБ за ПНУОВТУЗ при спазване на показателите за застрояване и предвижданията на ОУП за зоната, в която попада имотът, а именно територии с устройствена категория „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване” (Жм), с показатели: Максимална плътност на застрояване – до 40%; Максимален Кинт – до 1,2; Мин. озеленена площ — мин 40 %(мин. 50 % от тях е с висока дървесна растителност); Максимална височина на застрояване — до 10 м. кота корниз.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция „Специализирана администрация“, в сградата на техническа служба на община Ихтиман.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта чрез Общинската администрация на община Ихтиман до Административен съд.

 

……………П………………

КАЛОЯН ИЛИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН