Заповед №1281 / 28.08.2023г. за одобряване на ПУП-П3 за  поземлен имот  с идентификатор 32901.88.2 по КККР на землището на гр. Ихтиман

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление с вх.№Гр-заявление с вх.№Гр-1035 /13.04.2023г. от Ради Радославов Димитров  чрез пълномощник  Петко Казанлъклиев   за разглеждане и одобряване на проект за ПУП-ПЗ за четири броя жилищни сгради и обслужващ тупик в поземлен имот с идентификатор ПИ 32901.88.2 мест. Геови върби ,земл. гр.Ихтиман ,   и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен на основание Закона за устройство на територията, Наредба №8 от 14 юни 2001 г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (Обн. ДВ. бр. 57 от 26.06.2001 г., изм. ДВ. бр. 68 от 3.08.2004 г., изм. ДВ. бр. 51 от 21.06.2005 г., изм. ДВ. бр. 66 от 25.07.2008 г.), и предоставените документи: документ за собственост нотариален акт №176, т.I, рег.№1371, дело №161/2017г. и заповед №71/19.01.2023г. допускане изработване на ПУП-ПЗ на Кмета на Община Ихтиман, становище  за изготвяне на ПУП-ПЗ с  изх.№ТО-03-377/07.08.2022г на „ВиК“ ЕООД –София, становище на „ЕРМ Запад“ Ад  №1204738043/16.09.2022г. писмо  на РИОСВ –София с изх.№4894-3191/29.03.2023г.скица №15-478806-09.06.2020г. на АГКК.  Здравно заключение  с изх.№АУ-259-321-1/14.08.2023г. на РЗИ –София област

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 3 от 21.06.2023г., заключение № II-1.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ,

О Д О Б Р Я В А М :

Проектът за ПУП-П3 за  поземлен имот  с идентификатор 32901.88.2 по КККР на землището на гр.Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, общ. Ихтиман. Намира се в местност ” ГЕОВИ ВЪРБИ”, на около 50 м от регулацията на гр.Ихтиман. Данните за имота са следните: вид собств. ” Частна“, вид територия ”Земеделска”, НТП ” Нива ”, площ 2200 кв.м., стар номер 088002 по КВС на гр.Ихтиман.

С проекта за ПУП — ПЗ се променя предназначението на поземлен имот с идентификатор 32901.88.2 от земеделска земя за ”Жилищно строителство”, като се предвиди обособяване на четири имота за малкоетажно застрояване на жилищни сгради и имот за обслужващ път с проектни идентификатори както следва:  проектен ПИ 32901.88.127 , ПИ 32901.88.128, ПИ32901.88. 129,  ПИ 32901.88 130 и ПИ 32901.88.131 /за обслужващ път/

С настоящия проект за ПУП — ПЗ се предвижда застрояване, което би могло да се разположи до ограничителната линия на застрояване в съответствие с чл. 75, ал. 1 и ал.2, т.2 от Наредба №7/2003 г. на МРРБ за ПНУОВТУЗ при спазване на показателите за застрояване и предвижданията на ОУП за зоната, в която попада имотът, а именно територии с устройствена категория „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване” (Жм), с показатели:

Максимална плътност на застрояване – до 40%

Максимален Кинт – до 1,2

Мин. озеленена площ — мин 40 %(мин. 50 % от тях е с висока дървесна растителност) Максимална височина на застрояване — до 10 м. кота корниз

 

 

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

КАЛОЯН ИЛИЕВ  /П/

КМЕТ НА

ОБЩИНА  ИХТИМАН