График провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка
със сключване на споразумения или служебно разпределение на масиви за ползване
между собственици и /или ползватели на земеделски земи за стопанската 2023-2024
година за землищата на община Ихтиман

Приложения