Покана за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2022” на Община Ихтиман

П  О  К  А  Н  А

 за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2022”  на Община Ихтиман

На основание чл.140 ал.4 от Закона за Публичните финанси, Председателят на Общински съвет гр.Ихтиман отправя покана за участие в обществено обсъждане на:

             Отчет за изпълнението на Бюджета за 2022 г. на Община Ихтиман.

  Обсъждането ще се проведе на 10.08.2022 г. от 9,45 часа в заседателната зала на Общински съвет гр.Ихтиман

           Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Ихтиман е публикуван на интернет страницата на общината www.ihtiman-obshtina.com  и ще е на разположение в Общински съвет гр. Ихтиман.