Заповед №761/05.06.2023г. за одобряване на проект за ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на ПИ в местн. „Геови върби“, гр.Ихтиман

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление  вх.№  Гр-978/07.04.2023г. от Славчо Серьожов Асенов за разглеждане и одобряване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 32901.88.113 мест. Геови върби, гр.Ихтиман, общ.Ихтиман   и образуване на сервитут към трасе 20кв. и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен на основание Закона за устройство на територията, Наредба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и предоставените документи: нотариален акт №34, т.II , рег.№1822, , дело №213 /2020г., скица №15-1051954-10.011.2020г. на АГКК,  съгласуване с ЕРМ Запад ЕАД32901.88.113,  съгласуване  с РИОСВ с  изх.№4346-2952/21.03.2023г., заповед №480/07.04.2023г. на Кмета на Община Ихтиман  за допускане изработване на ПУП-ПЗ, становище от ЕООД „ВиК“ с изх.№ТО-03-87/06.03.23г.

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 2 от 19.04.2023г., заключение № II-7.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ,

О Д О Б Р Я В А М :

Проекта за ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 32901.88.113 мест. Геови върби, гр.Ихтиман, общ. Ихтиман  от земеделска земя в „За жилищно строителство “ без промяна на границите на собствеността и създаване на  сервитут наземно  към трасе 20кв в рамките на имота находящ се в м. Геови върби , гр.Ихтиман.

Проекта за ПУП- ПЗ предвижда показатели на застрояване: Кинт1,2,  Плътност 40%,  кота корниз- 10м.,  озеленявяне-40%

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

КАЛОЯН ИЛИЕВ 

КМЕТ НА /п/

ОБЩИНА  ИХТИМАН