Заповед № 711/25.05.2023г. за разрешение изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – План за дворищна и улична регулация /ПУП-ИПР/ за с. Пауново, общ. Ихтиман

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 135, ал. 3 на ЗУТ, по повод на заявление с вх.№Гр-1363/18.05.2023г., подадено от Диана Стефанова Георгиева за допускане изработване на проект заизменение на влязъл в сила подробен устройствен план –изменение на дворищна и улична регулация /ПУП-ИПР/ в обхвата на УПИ III-109, УПИ XXIX-110, УПИ ХХХ-111 и УПИ ХХVIII-113 и ул. о.т.96-о.т.97, в кв. 20 по плана на с. Пауново, общ. Ихтиман, обл. Софийска

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на  проект за изменение на подробен устройствен план – План за дворищна и улична регулация /ПУП-ИПР/ в обхвата на УПИ III-109, УПИ XXIX-110, УПИ ХХХ-111 и УПИ ХХVIII-113 и ул. о.т.96 – о.т.97, в кв. 20 по плана на с. Пауново, общ. Ихтиман, обл. Софийска, съгласно представеното мотивирано предложение.

Представени са скица № 830/14.12.2010г., нотариален акт № 98, том V, дело № 2017/1997г., удостоверение № 802/14.12.2010г., мотивирано предложение и обяснителна записка.

Мотивираното предложение представя промяна на дворищна и улична регулация в обхвата на УПИ III-109, УПИ XXIX-110, УПИ ХХХ-111 и УПИ ХХVIII-113, в кв. 20 и улица с о.т.96 – о.т.97 по кадастралния и регулационен план на с. Пауново, общ. Ихтиман, обл. Софийска. С промяната се прави предложение да се удължи улицата с 3,5 м. при о.т.97, за да има лице новообразуван УПИ ХХVIII.

Проектът за изменение на ПУП – ИПР да се изработи съгласно приложената скца предложение от заявителя на основание чл. 135, ал. 2 от ЗУТ. Новообразуваният урегулиран поземлен следва да получи нов пореден номер.

Да се спазят изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Проектът на ПУП-ИПР да бъде внесен за разглеждане от Общински експертен съвет и одобрен съгласно чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи на всички заинтересовани лица по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Калоян  Илиев

Кмет на Община  Ихтиман